Pavitar Yoga Studio

Kundalini Yoga & Shakti Dance

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden yogalessen, shakti dance, meditatie- en gongsessies

(versie 10/04/2020)


Mijn naam is Katrien Haerynck. Ik ben zaakvoerder van Pavitar Yoga Studio en te bereiken via e-mailadres [email protected]

Ik geef onder andere yogales, Shakti dance, meditatie- en gongsessies, Arvigo®Therapy, Closing the bones, de-armouring en individuele begeleiding.

Ik beheer twee websites waarop je mijn aanbod kan vinden: www.pavitaryogastudio.be en www.innerwoman.org

Daarnaast maak ik gebruik van een online cursus platform genaamd Thinkific.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle yogalessen, shakti dance, meditatie- en gongsessies en andere workshops gegeven door Pavitar Yoga Studio en gelden zonder uitzondering voor elke klant.

1. De overeenkomst komt tot stand bij het bijwonen van de yogalessen en/of workshops bij Pavitar Yoga Studio. De klant/deelnemer wordt geacht akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden wanneer hij/zij zich inschrijft voor de yogalessen of workshops.

2. Elke inschrijving dient altijd op voorhand geboekt te worden. Dit kan telefonisch of per email. Het is dus niet mogelijk om zonder inschrijving langs te komen. Bij het inschrijven voor een yogareeks, cursus of workshop wordt naar het telefoonnummer en/of mailadres van de klant gevraagd.

3. De deelnemer volgt de lessen op eigen risico. Indien de deelnemer onder medische behandeling is, neemt hij/zij voorafgaandelijk contact op met Pavitar yoga Studio over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor deelnemers of cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

4. Pavitar Yoga Studio kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade, verlies of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen.

5. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient de yogadocent vóór aanvang van de les geïnformeerd te worden.

6. Het dragen van schoeisel in de yogazaal is niet toegestaan.

7. Gelieve op tijd te komen. Kom je toch wat later, probeer dan om de andere deelnemers zo weinig mogelijk te storen.

8. Zet je mobiele telefoon op stil of af!

9. Let op hygiëne van lichaam en kleding en doe geen te zware parfums of deodorants op.

10. De deelnemer kan uitsluitend aan de yogalessen of workshops deelnemen, als het inschrijvingsgeld vooraf is voldaan. Betaling verloopt cash voor aanvang van de eerste les of via overschrijving op rekening BE62 7310 1827 3761 op naam van Katrien Haerynck.

11. De yogareeksen duren een aantal sessies of lessen en er kan niet per les betaald worden. Wel is er de mogelijkheid een proefles te volgen vooraleer zich te in te schrijven voor de volledige reeks. De prijs varieert per reeks n.a.v. het aantal sessies (12 EUR per les). De inschrijving voor een yogareeks is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. De inschrijving voor een yogareeks is definitief, niet verlengbaar in tijd en wordt onder geen enkele voorwaarde deels of volledig terugbetaald.

12. De prijzen voor een wokshop worden kenbaar gemaakt op de websites www.pavitaryogastudio.be en www.innerwoman.org

13. De betaling van een workshop moet een week voor de workshopdatum voldaan zijn en op de rekening van Katrien Haerynck staan. Annulatie is niet mogelijk en er wordt geen restitutie verleend; iemand anders kan wel de plaats innemen. Bij een annulering door Katrien Haerynck wordt het bedrag binnen 3 bankwerkdagen teruggestort.

14. De cursist dient zich op voorhand in te schrijven voor een yogareeks of workshop. Indien de cursist een plaats reserveert en niet komt opdagen, zal de hele reeks of workshop toch aangerekend worden.

15. Pavitar Yoga Studio heeft het recht, zonder opgave van reden, een deelnemer aan een yogareeks of workshop te weigeren.

16. Pavitar Yoga Studio heeft het recht , zonder opgave van reden, de les of workshop te annuleren. Het minimum aantal deelnemers om een les te laten doorgaan, is 5.

17. Pavitar Yoga Studio behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie, data en gegeven yoga- of workshopvormen ten allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website, per email en/of facebookpagina van alle wijzingen op de hoogte gehouden. Wijzigingen in het lessenrooster door overmacht geven geen recht op teruggave noch een verlenging van de reeds betaalde reeks of workshop.

18. Pavitar Yoga Studio behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en de prijzen te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. De voorwaarden staan tevens vermeld op de websites www.pavitaryogastudio.be en www.innerwoman.org

0